top of page

Boekbespreking: Jones, Alex, (2022), The Great Reset and the War for the World.

Bijgewerkt op: 10 sep. 2023

Jones, Alex, (2022), The Great Reset and the War for the World. New York, Skyhorse Publishing. 246 blz.Dit boek is een analyse van de retoriek en de taal van Klaus Schwab, en van het grote plan dat erachter schuilgaat. (11)[1] Het bestaat voor de helft uit uitgebreide citaten. We horen dus voortdurend Schwab en een aantal anderen aan het woord, wat de analyses die volgen, perfect controleerbaar maakt.Het boek leest vlot en zelfs prettig. Op bladzijde 11 bekent Jones dat hij overvloedig gebruikt heeft gemaakt van satire en spot en ik heb dan ook dikwijls een glimlach niet kunnen onderdrukken. Maar hij voegt er meteen aan toe dat hij het gevaar van de Davos-plannen niet onderschat en er absoluut zeker van is (‘I absolutely believe’ (11)) dat een enorme aanval op onze vrijheid uitgevoerd wordt. Een aanval die vermomd wordt als zorg voor de toekomst, maar waarachter het duivelse plan schuilt om een dictatoriale wereldheerschappij te vestigen: ‘Schwab isn’t inviting you to help him create a better future. He’s inviting you to help him build your prison cell.’ (22)


Jones’ bevindingen in de eerste twee hoofdstukken komen perfect overeen met die van ons uit onze besprekingen van de vier boeken van Schwab. Hij wijst op Schwabs wollige, verhullende taal (‘flowery language’ (7, 9, 10)), op diens overdrijvingen en pertinente leugens (‘exaggerated language’ en ‘outright lies’ (10)), op zijn bewust verwrongen redeneringen (16), op zijn afkeer van de vigerende regeringen (24-25, 28), op de systematische vernietiging van de nationale soevereiniteit (52-53), op de eeuwenoude machts- en geldlust van de wereldleiders, waarop die van vandaag geen uitzondering vormen: ‘Has there ever been a time in human history when the rulers have not tried to get away with taking the maximum amount of power possible for themselves?’ (148).


De wortels van het technocratisch globalisme


In het derde hoofdstuk, met als titel ‘Wie is verantwoordelijk voor deze rotzooi?’ (‘Who’s Responsible for This Garbage?’), schetst Jones de achtergrond van de technocratische plannen van de globalisten. Hij baseert zich op een interview met Patrick M. Wood, een onderzoeker die zich al sinds de jaren zeventig (33) verdiept in de geschiedenis en de drijfveren van de globalistische technocraten en die daarover al verscheidene boeken heeft gepubliceerd, waaronder Technocracy: The Hard Road to World Order wellicht het bekendste is.


Uit de opvattingen van Auguste Comte (1789-1857), de grondlegger van de moderne sociologie en een van de eerste wetenschapsfilosofen, groeide het sciëntisme, de overtuiging dat alleen positieve wetenschap betrouwbare kennis kon opleveren. Voor de progressieven van toen lag hierin de sleutel van de vooruitgang: de wereld als technocratie, een wereld die bestuurd zou worden door Big Government en vooral door Big Business.[2] (34) Ideologieën zoals het nazisme, het fascisme en het communisme hebben hiervan ideeën overgenomen. Hitler, bijvoorbeeld, deed voor zijn Derde Rijk een beroep op wetenschappers en ingenieurs, niet op politici. (39) Ten gevolge van onder meer de rampzalige wereldoorlogen en de economische recessies is het de technocraten niet gelukt om in de twintigste eeuw een Europese technocratie uit te bouwen,[3] maar de ideologie werd levend gehouden, onder meer aan de Columbia University en in de New School beweging. (35)


In 1973 hebben David Rockefeller, toen voorzitter van de Chase Manhattan Bank en van de Rockefeller olie-dynastie, en Zbigniew Brzeziński, in die tijd politicoloog aan de Columbia University, de ‘Trilateral Commission’ opgericht, een min of meer geheim genootschap[4] met als doel de realisatie van ‘A New International Economic Order’. (39)[5] De Verenigde Naties werden onmiddellijk ingeschakeld en keurden al in mei 1974 de resolutie ‘The Establishment of a New International Economic Order’ goed.[6] Een volgende succesvolle stap werd gezet toen Brzeziński de pindakweker Jimmy Carter opnam als lid en erin slaagde om hem in 1976 tot president te laten verkiezen. Carter, op zijn beurt, bevolkte zijn kabinet met een dozijn leden van de Trilaterale Commissie en benoemde Zbigniew Brzeziński tot nationale veiligheidsadviseur, de machtigste positie na de Amerikaanse president zelf. Vicepresident Walter Mondale was eveneens lid van de Trilaterale Commissie. Daarmee waren de eerste stappen gezet naar reële politieke invloed.[7]


‘Robber barons’ zoals de Rockefellers zijn niet geïnteresseerd in democratie, vrije markt en vakbonden. Hun ideaal is een gesloten markt onder hun monopolie. (40) Op de beschuldiging dat de familie Rockefeller samen met andere machtigen der aarde samenzweerde om een internationale politieke en economische orde uit te bouwen – ‘one world, if you will’, antwoordde de 87-jarige David Rockefeller in zijn Memoirs (2002): ‘Als dat de aanklacht is, dan pleit ik schuldig, en daar ben ik trots op.’[8]


Het kwam er nu op aan een natie te vinden waar het globalistische ideaal gerealiseerd kon worden. Dat werd China, een land dat al functioneerde volgens de dictatoriale methodes waarvan de globalisten droomden en dat er na de Mao-jaren op economisch gebied rampzalig voor stond.[9] Brzeziński haalde Deng Xiaoping naar de Verenigde Staten en verleidde hem tot een veelbelovend technocratisch experiment. Hij bleef levenslang een trouwe vriend van de leiders van de communistische partij. Bij zijn overlijden in juni 2017 prees China Daily hem als ‘a man of wisdom with a great understanding of the world and China’.[10] Ook Henry Kissinger, eveneens stichtend lid van de Trilaterale Commissie, leverde zijn bijdrage. (40) De fenomenale opgang van China tot economische wereldmacht, is dus geen toeval of een onverklaarbaar mirakel, maar integendeel het resultaat van weldoordachte internationale politiek onder globalistisch-technocratische, Amerikaanse (bege)leiding: ‘China is the poster child [= uithangbord, schoolvoorbeeld] for Technocracy.’ (41) Dat verklaart ook waarom zoveel wereldleiders tegenwoordig vol eerbied over China spreken. Bijvoorbeeld:

Justin Trudeau heeft in februari 2021 verklaard: ‘Ik heb bewondering voor China. Hun fundamentele dictatuur stelt hen in staat om in een handomdraai een economische ommezwaai te maken.’[11] (143)

Boris Johnson heeft in september 2021 in zijn toespraak voor de Verenigde Naties president Xi Jinping lof toegezwaaid voor zijn inspanningen om een einde te maken aan China’s internationale financiering van steenkool.[12] (156-157)

Klaus Schwab schrijft in Stakeholder Capitalism op pagina 56: ‘Onder leiding van voorzitter Mao werd de Communistische Partij van China (CPC) van 1949 tot 1975 de enige regeringspartij van het land, waardoor er een definitief einde kwam aan de politieke onrust. De CPC stichtte de Volksrepubliek China als een eenpartijstaat, die het regime stabiliteit bracht voor de prijs van democratische vrijheid.’


De geopolitieke gesprekken tussen Brzeziński en Deng Xiaoping zijn lange tijd top secret gebleven, maar ze zijn intussen toegankelijk gemaakt op de site van het US-China Institute[13] en op de site van de Office of the Historian.[14] Carter en zijn technocraten verklaarden zich bereid om Taiwan op te geven teneinde China als experimenteerterrein te kunnen benutten. (43) Sindsdien hebben alle Amerikaanse presidenten zich omringd met leden van de Trilaterale Commissie, met als topper Barack Obama en als meest onafhankelijke Donald Trump, die zijn eigen weg kan gaan omdat hij het geld van Big Business en Big Pharma niet nodig heeft.


De leden van de Trilaterale Commissie beseffen dat ze hun wereldideaal moeilijk kunnen verwezenlijken met geweld. Daarom kiezen ze voor een langzame uitholling van de macht van de soevereine staten.[15] Dat is in Europa volop aan de gang.


Hoewel Jones gelijk kan hebben in zijn schets van de achtergronden en de groei van het huidige technocratische globalisme en misschien ook in zijn verklaring van het Chinese succesverhaal, valt het wat tegen dat hij zich nagenoeg uitsluitend baseert op een telefonisch interview dat hij met Patrick Wood heeft gehad op 4 mei 2022, weliswaar aangevuld met overtuigend bewijsmateriaal. Het klopt dat de ideologie en de plannen van het World Economic Forum (WEF) gelijklopen met die van de Trilaterale Commissie, en ook dat het WEF meer leden telt, wijder vertakt is, en een opener politiek voert.[16] Maar Jones’ betoog verliest enigszins aan overtuigingskracht wanneer hij het laat overkomen alsof het WEF een soort van voortzetting zou zijn van de Commissie: ‘The World Economic Forum is to complete the plans of the New International Economic Order and the Trilateral Commission’ (48). Chronologisch klopt dat niet. Schwab heeft zijn Forum opgericht in 1971, terwijl de Commissie pas in 1973 het leven zag.


Wat, ten slotte, China betreft, ik heb al dikwijls gezegd en geschreven dat het Westen China enerzijds verafschuwt wegens het dictatoriale regime, maar anderzijds bewondert wegens het economische succes. Dankzij de informatie van Jones weet ik nu dat de eerste helft van mijn bewering althans voor de globalisten niet opgaat. Zij bewonderen niet alleen het economische succes van China, maar evenzeer het repressieve regime zonder hetwelk een dergelijk succes niet te verwezenlijken is.


Covid-19


Het vierde hoofdstuk is gewijd aan covid-19. De vraag waar het virus vandaan komt, is tot op heden onbeantwoord. Er zijn, met weglating van alle nuances, twee mogelijkheden. Ofwel is het op een natuurlijke wijze in een vleermuis gemuteerd zodat de Chinees die de vleermuis in kwestie opat – Chinezen eten met veel appetijt vleermuizen – het virus mee naar binnen heeft gespeeld. Ofwel is het virus ontwikkeld in een laboratorium en daaruit ontsnapt of doelbewust op de mensheid losgelaten. Het is onmogelijk om hier dieper in te gaan op deze interessante kwestie. Ik beperk me tot wat Jones erover schrijft.Jones wijst op de voorbereidende oefeningen die ik in onze vorige besprekingen behandeld heb, met als hoogtepunt Event 201, een pandemische simulatie op topniveau, die op 18 oktober 2019 van start ging in New York en die georganiseerd werd door het – door Bill Gates zwaar gesubsidieerde – John Hopkins Center for Health Security in samenwerking met het WEF en de Bill & Melinda Gates Foundation. Deze informatie komt vanop de website van het Center for Health Security zelf.[17] Jones formuleert aansluitend de bedenking die bij ieder van ons opkomt: ‘Kan het toeval zijn dat er een maand of twee na Event 201 een zogenaamde pandemie uitgebroken is die perfect overeenkwam met wat tijdens dat event gesimuleerd was en waarop exact gereageerd is zoals daar afgesproken was?’ (69-70)


Jones wijst er voorts op dat in 2016 een artikel verschenen is in Nature waarin onderzoekers de wereld trots lieten weten dat ze erin geslaagd waren om vleermuisvirussen in staat te stellen om mensen te besmetten.[18] Dat Fauci hierover gelogen heeft, kan ons, na onze kennismaking met het boek van Kennedy over Fauci, niet verwonderen. (72-75)


De rest van dit vierde hoofdstuk gaat over Schwab. Zoals ik al herhaaldelijk heb geschreven, schrijft ook Jones dat Schwab de gevolgen van de absurde maatregelen tegen covid voortdurend voorstelt als gevolgen van covid zelf.[19] Om de mistige taal van Schwab te illustreren, haalt hij zinnen aan zoals de volgende uit de inleiding bij Covid-19: The Great Reset. ‘Niets zal ooit terugkeren naar het “gebroken” gevoel van normaliteit van voor de crisis’.[20] (78) Begrijpe wie begrijpen kan.


Het is vooral in dit hoofdstuk dat de retoriek en de taal van Schwab ontleed worden. De teksten van Schwab zijn er alle op gericht om de lezer een gevoel van machteloosheid aan te praten zodat die verlangend gaat uitkijken naar hulp en redding, en die komt dan natuurlijk van Schwab en zijn WEF, zij het in de vorm van een ‘chain of authority to be placed around your neck so you can be ridden like some domesticated animal’ (79). Schwab maakt zijn lezers wijs dat de schok die de pandemie teweeggebracht heeft – dat wil dus zeggen: de schok die door de totaal buitensporige maatregelen tegen die zogenaamde pandemie teweeggebracht is – drastische maatregelen vereist: ‘no extreme scenario can now be taken off the table’ (79).[21] De pandemie verschaft Schwab en zijn vriendjes dus een vrijbrief om eender welke ‘extreme’ maatregelen te nemen teneinde de rampzalige gevolgen van de maatregelen – die ze nota bene zelf opgelegd hebben aan de bevolking – zogezegd ongedaan te maken. Wie dat laatste gelooft, is, aldus Jones, een kikker die langzaam dood wordt gekookt, zonder besef van wat hem of haar overkomt. Het thema wordt verder uitgewerkt in het zesde hoofdstuk. Maar nu eerst hoofdstuk 5.


Yuval Noah Harari

Het vijfde hoofdstuk is gewijd aan Yuval Noah Harari. Hij is een paar jaar geleden ongemeen populair geworden. Toen ik op een dag in het zwembad een praatje maakte met een van de redders, vertelde die me dat hij nooit boeken las, maar Sapiens (2011) van Harari verslonden had. Dat boek moest ik lezen. Dat heb ik slechts zeer gedeeltelijk gedaan. Ik houd niet van boeken waarin met een grove borstel de hele menselijke geschiedenis verklaard wordt. Ik houd ook niet van boeken waarrond een immense reclamecampagne opgezet is.


Ik had geen benul van een verband tussen Harari en het World Economic Forum tot ik onlangs vernam dat hij en Schwab dikke vrienden zijn. Dat is ook de reden waarom Harari van Jones een heel hoofdstuk krijgt. Hij is namelijk niets minder dan ‘the brain of Klaus Schwab’ (97). Ze vertellen hetzelfde verhaal. Harari wordt ook de huisprofeet van Silicon Valley genoemd.[22] Geen wonder dus dat op de kaft van Sapiens deze tekst prijkt van Bill Gates: ‘I would recommend Sapiens to anyone who’s interested in the history and future of our species.’ (‘Ik zou Sapiens willen aanbevelen aan iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en toekomst van onze soort.’)


Net als Schwab, droomt Harari van een gerobotiseerde wereld waarin geen plaats is voor emoties en vrijheid. Alles is de vrucht van natuurlijke evolutie. Maar zelfs die behoort tot het verleden want Darwins ‘natural selection’ moet plaats ruimen voor ‘intelligent design’ (114).[23] De goden van de toekomst zijn de ‘engineers, scientists, and managers of the New World Order’ (103). Dankzij ‘bioengineering’ en ‘artificial intelligence’ bezit de mens voortaan ‘divine powers of creation’ (109).[24] De titel van Harari’s tweede boek luidt dan ook Homo Deus (2015). De mens zal in de toekomst eeuwige jeugd verwerven en het goddelijke vermogen bezitten om te scheppen en te vernietigen. (119) Het nawoord van Sapiens draagt de titel ‘The Animal that Became a God’. (119) Let op de woordkeuze. Een mens is voor Harari een ‘animal’. In zijn hierboven geciteerde reclametekst op de kaft van Sapiens heeft ook Gates het niet over ‘humankind’, maar over ‘our species’.

De ‘replacement of natural selection by intelligent design’ kan op drie manieren gebeuren: door ‘biological engineering’, door ‘cyborg engineering’ (half mens-half robot) en door ‘the engineering of inorganic [= kunstmatig] life’. (114)[25]


‘Biological engineering’ is de minst ingrijpende manier. Het is volgens Harari ook niets nieuws. Men heeft immers eeuwenlang jongens gecastreerd omdat ze als eunuch de harem moesten bewaken of een mooi stemmetje hadden. Met stieren en andere dieren doet men het nog. Harari vindt het fantastisch dat dankzij genetische manipulatie wormen langer leven, muizen slimmer worden, woelmuizen van promiscue allesneukers tot brave huisvaders transformeren. (Zo zal men overspelige mannen tot de orde kunnen roepen.) Er worden insecten ontwikkeld met ingeplante detectoren. Straks is die vervelende vlieg in je huiskamer een Amerikaanse spion, en dat is geen fictie. (115)


Waartoe ‘biological engineering’ in staat is, illustreert Harari aan de hand van het arme konijntje Alba, een zogenaamd ‘kunstwerk’ van de Braziliaan Eduardo Kac [spreek uit ‘kats’], die zichzelf ‘bio-artist’ noemt. Hij kreeg in 2000 het idee om een levend, groen, fluorescerend konijntje te ‘creëren’. Hiertoe bleek een Frans laboratorium bereid want voor geld is in de wereld werkelijk alles te koop. Door DNA van een fluorescente kwal in te planten in het embryo van een konijn werd de droom van Kac levende werkelijkheid. Ik veronderstel dat veel lezers dit soort van ‘kunst’ met mij wansmakelijk zullen vinden, maar Harari vindt het fantastisch: ‘After 4 billion years of natural selection, Alba stands at the dawn of a new cosmic era, in which life will be ruled by intelligent design.’ (113)[26]


Nog wilder wordt Harari van ‘cyborg engineering’. Bijvoorbeeld organische mensen met bionische handen. Veel verschil maakt het volgens hem niet want doordat we brillen dragen en pacemakers laten inplanten zijn we toch al halve cyborgs. Maar nu staan we op het punt (‘poised on the brink’ (116)) om échte cyborgs te worden met kunstmatige onderdelen die volledig versmolten zijn met ons lichaam en die onze ‘abilities [= vermogen, talent], desires, personalities, and identities’ (116)[27] zullen bepalen. Een wereld met uitsluitend cyborg-mensen die geen seksuele verlangens hebben en zich niet voortplanten, die nooit kwaad worden of verdrietig zijn, en die blindelings gehoorzamen aan de bevelen van de cyborg-engineers, dat is voor Harari het ideaal. (117)


Maar je zit nog altijd opgescheept met mensen, ook al zijn het halve machines. Daarom is het summum een wereld met enkel nog ‘inorganic beings’ (117): anorganische of kunstmatige wezens. Daarbij denkt Harari in de eerste plaats aan computerprogramma’s die zichzelf autonoom kunnen perfectioneren en dus kunnen evolueren tot inzichten en mogelijkheden waaraan zelf hun makers nooit hadden kunnen denken. (117) HAL-9000 uit A Space Odyssey wordt realiteit.


Geluk is voor Harari een kwestie van ‘biochemistry’ (111-112), zoals in feite alles. Geluksgevoel kan immers opgewekt worden met een pil (112). Aldous Huxley heeft Brave New World geschreven als een aanklacht en een waarschuwing, maar Harari vindt het fantastisch dat de personages in dat boek gelukkig worden dankzij een dagelijkse dosis ‘soma’. ‘Huxley’s world seems monstruous to most readers,’ concludeert hij, ‘but it’s hard to explain why. Everybody is happy all the time–what could be wrong with that?’ (112)[28]


Vrije wil bestaat alleen in onze verbeelding: ‘Free will exists only in the imaginary stories we humans have invented.’ (121)[29] Harari en zijn globalistische vrienden houden niet van individuele vrijheid. Ze houden des te meer van ‘the collective’ (120): ‘The system will continue to find value in humans collectively, but not in unique individuals.’ (122)[30] De wereld zal geregeerd worden door ‘a small and privileged elite of upgraded humans.’ (123) De meerderheid van de mensheid zal echter niet ‘upgraded’ worden en dus ‘become an inferior caste dominated by both computer algorithms and the new superhumans.’ (123)[31] Denkt u daarbij ook enigszins aan het Duitsland van de jaren dertig? Aan Franco, Amin Dada, Kim II Sung, Mao, Mussolini, Pinochet, Salazar, Stalin en de velen die ik niet noem?


Dit is geen fictie, geen dystopisch verhaal à la 1984, Brave New World of The Handmaid’s Tale. Het is zelfs geen beschrijving van hoe Harari zou wensen dat de wereld eruitziet. Het is integendeel een schets van hoe de wereld er zal uitzien, beschreven met de zekerheid van de perfect geïnformeerde, globalistische technocraat. Zelf heeft die technocraat niet de macht om zijn dystopie te realiseren, maar hij is de belangrijkste adviseur, ja zelfs ‘the brain’ van Schwab, en die heeft via zijn drieduizend volgelingen daartoe wél de macht.[32]


Wat mij verontrust, is dat jonge lezers zo enthousiast zijn over Harari, zoals mijn redder in het zwembad. Zien zij de horror van een dergelijke technocratische dictatuur niet in? Delen zij de fascinatie van Harari voor wat techniek tegenwoordig kan? Worden ze misleid zoals destijds de idealistjes van de Hitlerjugend? Zelfs dat Harari’s standpunten allesbehalve woke zijn, blijkt ze niet te storen. Als ik weiger om in een boekbespreking over Conscience het woord ‘zigeuner’ te vervangen door een woke-alternatief, dan wordt die bespreking simpelweg niet gepubliceerd. Maar als Harari schrijft dat de inwoners van Ghana het vermoedelijk beter hadden onder Brits bewind dan sinds ze onafhankelijk zijn (109),[33] dan wordt hem dat niet aangerekend. Zullen de jongeren van nu het in de toekomst oké vinden om zich met een pil gelukkig te voelen? Wie weet.


De digitale goelag


Jones wijst er terecht op dat Schwab in alle talen zwijgt over wat de werelddictatuur zal doen met wie zich ertegen verzet.[34] Dankzij onze ervaring met de fake pandemie van 2020 kennen we echter het antwoord: kritische stemmen smoren, diaboliseren en verbieden om te reizen of op restaurant te gaan; niet-geïnjecteerden zonder enige wetenschappelijke grond verantwoordelijk stellen voor nieuwe infecties en voor het verspreiden ervan; tegenstanders opsluiten zoals met de vreedzame Willem Engel in Nederland is gebeurd; tegenstanders broodroven zoals bij ons Erwin Pasmans en Sam Brokken is overkomen en in Amerika tal van toponderzoekers, inclusief Nobelprijswinnaars, waarvan ik talrijke voorbeelden heb gegeven in mijn bespreking van het boek van Kennedy over Fauci. Uit het boek dat ik op dit ogenblik bespreek, citeer ik de volgende choquerende passage.

[Hoe de globalisten omgaan met andersdenkenden is duidelijk te zien aan] alle mensen die zijn geschrapt, eruit gegooid, aan de schandpaal genageld [...]. Het patroon is heel duidelijk. Iedereen die het niet eens is met hun [= WEF en VN] verhaal loopt het risico om van het toneel verwijderd te worden.

Het is een beetje wat China doet. In China noemen ze het “mensen laten verdwijnen”. [...] Bijvoorbeeld, de Great Barrington Declaration [die zich verzette tegen de COVID-19 lockdowns, maskeervoorschriften en vaccin-verplichting] telde enige honderdduizenden handtekeningen, waarvan ongeveer drieduizend van topwetenschappers en medische professionals. Al die mensen zijn uitgeschakeld door de censuurcultuur.

Dat was niet per ongeluk. Het was een opzettelijke campagne om al wie een alternatief verhaal had over COVID-19, te vermorzelen. (50-51)[35]


Deze passage komt uit het derde hoofdstuk van het boek. Het thema wordt uitgewerkt in het zesde, dat ik nu bespreek. In de titel noemt Jones wat de mensheid te wachten staat, een digitale goelag (‘a digital gulag’ (133)).


Jones opent zijn tekst met de schandalige aanpak van het Canadese vrachtwagenprotest door premier Justin Trudeau in het voorjaar van 2022. Het protest was oorspronkelijk gericht tegen de verplichte vaccinatie voor alle truckers die goederen vervoerden tussen Canada en Amerika, maar naarmate het zich over Canada verspreidde, breidde het uit tot verzet tegen andere maatregelen zoals de verplichte maskers en de covid-pas. (133-134)


De dictatoriale manier waarop Trudeau het verzet verpletterd heeft, is typisch globalistisch. Het wekt dus geen verwondering dat ook hij lid is van het World Economic Forum. Globalisten hebben een hekel aan sociale onrust en moeten niets hebben van inspraak en democratie. Gebruikmakend van de mogelijkheden die de huidige technologie biedt, heeft Trudeau de acht miljoen Canadese dollar die het platform GoFundMe opgeleverd had, dictatoriaal geblokkeerd en terugbetaald aan de donoren. Ook Tallycoin, de crypto fundraising die meteen opgestart werd, heeft hij afgesloten. 146 andere ‘crypto wallets’ werden eveneens bevroren. (134-135) Vervolgens heeft Trudeau de ‘Emergencies Act’ ingeroepen – iets wat nog nooit gebeurd was – waardoor de politie makkelijk boetes kon uitschrijven, mensen kon arresteren en vrachtwagens kon wegslepen. Bovendien werd de ‘mobile banking’ van al wie deelnam aan het protest, geblokkeerd. Trudeaus aanpak was een flagrante schending van het recht op protest en vrije meningsuiting, een aanpak die volkomen globalistisch opgezet was en mogelijk werd gemaakt door de technologie. (136) Toen Poetin de Oost-Oekraïners te hulp snelde, is diezelfde aanpak toegepast: de rekeningen van ontelbare Russen werden meteen afgesloten. (136-137) Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky stapt mee in de globalistische machtsgreep. In februari 2020 heeft hij de ‘State in a Smartphone’ aangekondigd. De bedoeling is om een digitaal paspoort te lanceren waarmee de verplaatsingen, de bankverrichtingen en de medische toestand van iedere Oekraïner gevolgd zullen worden. De leider van het project is Mykhailo Fedorov, op dit ogenblik minister voor digitale transformatie en vanzelfsprekend ‘Young Global Leader’ van het World Economic Forum. Hiermee is Oekraïne zelfs een pionier in het ontwerpen van een sjabloon dat door alle wereldregeringen gebruikt kan worden om hun bevolking te controleren. (138-140)


De overheid heeft vandaag de dag dus de mogelijkheid om al wie buiten de lijnen loopt, te straffen, zonder dat daar politiemacht of geweld aan te pas komt. De mogelijkheden zullen alleen maar toenemen. In de zeer nabije toekomst zal cash geld volledig verdwijnen. Het zal vervangen worden door elektronische betaalmiddelen, die niets te maken hebben met bitcoins en zelfs niet met elektronisch geld. Het zullen zogenaamde ‘credits’ zijn. Van je elektronische ID-pas zal je medische, financiële en sociale situatie af te lezen zijn. De covid-pas was daartoe de eerste stap want die had niets te maken met zorg om onze gezondheid, maar was een test om te zien hoe makkelijk bange mensen bereid zijn om hun fundamentele vrijheden op te geven. Bitcoins zijn totaal onafhankelijk van een centrale instantie, maar ‘credits’ niet. Die worden beheerd door een centrale bank.[36] Dat is geen fantasie of sciencefiction. In China is het dagelijkse realiteit.[37] In talloze teksten op de site van het WEF wordt dit toekomstbeeld niet alleen verkondigd, maar volop toegejuicht en, zoals steeds, verpakt in voorgewende zorg om de wereld en de mensheid. Dankzij artificial intelligence, zo wordt ons verzekerd, zal de centrale computer sneller weten wanneer we ziek gaan worden dan wijzelf. Onze veiligheid zal toenemen want iedere seconde van het leven en denken van iedereen zal in de gaten worden gehouden, iets wat met de supercomputers en dankzij artificial intelligence al lang geen Jules Verne verhaal meer is.[38] Het technocratisch globalisme, kortom, zal ons, samen met de stakeholder-komedie en de artificial intelligence gelukkiger maken dan mensen ooit geweest zijn. De droom van Harari en Schwab zal in vervulling gaan.


Steeds weer krijg je te lezen dat de zogenaamde pandemie de digitale vooruitgang een boost heeft gegeven. (139) In februari 2022 heeft Klaus Schwab in een rapport, getiteld ‘Advancing Digital Agency’ verklaard: ‘De COVID 19 pandemie heeft geleid tot een verhoogde aandacht voor de kracht van medische gegevens, in het bijzonder zogenaamde vaccinpaspoorten. Deze paspoorten dienen van nature als een vorm van digitale identiteit.’[39] Dat heeft, zoals gezegd, niets te maken met gezondheid en veiligheid. Zelfs niet met vaccins tout court. De vaccinpaspoorten waren het Trojaanse paard voor een Wereld-ID, geïntegreerd in een digitaal betaalmiddel dat beheerd wordt door een centrale bank en gecombineerd wordt met een ‘Social Credit Score system’. Zoals gezegd, is dat al actief in China. Daar is de communistische regering al jaren bezig met de uitbouw van een social credit systeem. Het houdt per burger onder meer de volgende zaken bij: rijgedrag, rookgedrag, koopgedrag, gedrag op sociale media (verspreid je berichten die indruisen tegen het officiële narratief?), de tijd die je doorbrengt met videospelletjes, hoeveel geld je verspilt aan frivole aankopen, enzovoort. Alles wordt bijgehouden en navenant bestraft. Kom je in China op de zwarte lijst terecht, dan is het quasi onmogelijk om nog werk te vinden, te reizen, aankopen te doen, een lening af te sluiten en zelfs kinderen te (mogen) maken. De overheid verlaagt je internetsnelheid of sluit je internet af. De overheid maakt dat je elektrische auto niet meer rijdt. De overheid maakt met naam en foto bekend wie (bijna) geen social credit meer heeft of gebukt gaat onder schulden. Dat alles is mogelijk dankzij artificiële intelligentie. Camera’s zijn strikt genomen niet meer nodig want iedereen heeft een iPhone, die functioneert als GPS en die alles traceerbaar maakt. (142)


Alle dictaturen muilkorven de pers en elimineren critici. Tot nu toe moest dat gebeuren met goelags, concentratiekampen, fysieke eliminatie, foltering en een netwerk van verklikkers en geheime politie. Nu kan dat simpelweg met iPhones. Dat heb ik in mijn eerste interview met Steven Arrazola de Oñate, intussen al drie jaar geleden, gezegd. Ik lees bij Jones: ‘In today’s world, they do not need a physical gulag or prison camp. They just need to roll out the World ID system, vaccine passports, and Central Bank Digital Currency. Once they have this, they can imprison anyone they want into a digital gulag.’ (141)


Jones besluit dit hoofdstuk met een stuk retorische analyse waaraan hij al gerefereerd had in de openingsbladzijden van zijn boek. Schwab en zijn globalisten bouwen volgens hem hun betogen bijna altijd op volgens dezelfde drieledige structuur: probleem – reactie – oplossing. Ze creëren een probleem, bijvoorbeeld een corona-pandemie. Als reactie maken ze de mensen doodsbang en sluiten ze op in lockdowns zodat ze smeken om verlossing. Ten slotte bieden diezelfden die het probleem gecreëerd hebben de zogenaamde oplossing aan in de vorm van een digitale goelag. (151) Het feit dat die oplossing aangeboden wordt door diegenen die het probleem doelbewust gecreëerd hebben, maakt de redenering volkomen absurd, maar niettemin wordt ze door de van schrik verstijfde massa aanvaard en zelfs toegejuicht.


De Great Reset van energie


De eerste stap om de Great Reset te realiseren is, zoals we intussen weten, angstzaaien. Dat is gebeurd bij de zogenaamde covid-pandemie, maar het blijft daartoe niet beperkt. Schwab en zijn gevolg, uiteraard in samenwerking met zowat alle regeringen en heel wat machtige instanties, verspreiden nu al jaren angst over de toekomst van de aarde. Als we ze moeten geloven, dan zal de mensheid zeer binnenkort collectief stikken of verdrinken tenzij er onmiddellijk actie ondernomen wordt. We herkennen de retorische triade: een probleem creëren, erop reageren en een oplossing aanbieden.


De eerste stap is, zoals gezegd, het probleem creëren. In dit geval: wetenschappelijk onbewezen angst rond milieu, opwarming van de aarde, CO2 uitstoot en recent het zogenaamde stikstofprobleem. De mensen zijn blijkbaar compleet vergeten dat men ons in het verleden telkens weer schrik heeft aangejaagd met bijvoorbeeld de zure regen en het gat in de ozonlaag, waar je nooit meer iets over hoort.


De tweede stap, de reactie, zal in de zeer nabije toekomst zeer waarschijnlijk de vorm aannemen van nieuwe lockdowns. Toen de wereld stil heeft gestaan door de covid-lockdowns is er minder energie verbruikt. Dat argument wordt nu aangewend om nieuwe lockdowns op te leggen, dit keer niet voor de gezondheid van de mens, maar voor de redding van de aarde. Bovendien hebben de globalisten tot hun vreugde vastgesteld dat de mensheid uit angst voor een virus bereid is om zich te laten opsluiten. Waarom zou de mensheid daartoe niet bereid zijn om de wereld te redden? (169 en 171-173)


De derde stap is de oplossing. Die bestaat erin om alle bestaande fossiele energiebronnen en kerncentrales te sluiten en te vervangen door hernieuwbare energie van windmolens en zonnepanelen. Het probleem is echter dat het volstrekt onmogelijk is om op die manier aan de energiebehoeften te voldoen, zelfs al vullen we de hele wereld met windmolens en zonnepanelen. De opslag van elektrische energie vormt ook een probleem. De Tesla-fabriek in Nevada is ’s werelds grootste batterijenproducent. Een volledige jaarproductie zou slechts volstaan om de Verenigde Staten gedurende drie minuten van energie te voorzien. (160) Daarbij komt dat die batterijen onveilig zijn en niet geblust kunnen worden wanneer ze spontaan ontbranden, zoals onlangs nog is gebleken op de Fremantle Highway bij Ameland. Typisch is dat de media eerst geprobeerd hebben om te ontkennen of sterk te relativeren dat een elektrische auto de oorzaak van de onblusbare brand zou zijn, want we worden ertoe gedwongen om te geloven dat elektrische auto’s de wereld zullen redden, een zoveelste groen-globalistische leugen. Er zijn bovendien enorme hoeveelheden koolwaterstof en elektriciteit nodig om de grondstoffen boven te halen die voor de fabricage van batterijen nodig zijn. Vervolgens zijn zo’n honderd vaten olie nodig om een batterij te maken die de energie van slechts één enkel vat kan opslaan. Ten slotte: de kostprijs voor eenzelfde hoeveelheid energie ligt bij zonnepanelen en windmolens zes keer hoger dan bij gasturbines. (161) Het is met andere woorden volstrekt onmogelijk om de wereld draaiend te houden met zogenaamde groene energie.


Die gigantische groen-linkse leugen, kan volgens Jones maar begrepen worden binnen het alomvattende plan van de Great Reset. De bedoeling van Schwab en zijn kompanen, is absoluut niet om de wereld te redden, maar om chaos te creëren.[40] In Californië, dat tegen 2045 volledig op klimaatvriendelijke energie zou moeten draaien en waar nu al twee van de drie kerncentrales gesloten zijn, heeft men de afgelopen jaren onophoudelijk te kampen gehad met energieonderbrekingen. (153-155) Hetzelfde geldt voor Engeland, al blijft Boris Johnson verkondigen dat Engeland een voorbeeld voor de wereld is. (157) Hetzelfde scenario speelt zich overal in de wereld af. (155)[41] Schaarste leidt altijd tot stijging van de prijzen. Die zijn dermate gestegen dat hele bevolkingsgroepen zich in de winter simpelweg niet meer kunnen verwarmen.


Er zijn ook secundaire gevolgen. Twee voorbeelden. Om de veel duurdere groene energie te kunnen betalen zal de overheid massa’s waardeloze bankbiljetten drukken (of credits creëren), net zoals gebeurd is tijdens de coronasluitingen. Dat zal leiden tot steeds meer inflatie. (161-162) Ten tweede. Om kunstmest (‘fertilizers’) te fabriceren is veel gas nodig. Omdat dat opzettelijk duurder wordt gemaakt – en dat komt niet door Poetin – wordt minder meststof geproduceerd en wordt hij peperduur, wat rampzalig is voor de derdewereldlanden en wat tot voedselcrisissen zal leiden.


De overschakeling op groene energie, wat in de praktijk neerkomt op elektriciteit, creëert ook nieuwe controlemogelijkheden. Een daarvan is de zogenaamde ‘kill switch’ die in de nabije toekomst in de Verenigde Staten verplicht geïnstalleerd zal worden in elektrische auto’s. Die switch laat de overheid toe om je auto van op afstand te desactiveren als je buiten de lijnen loopt. (162-163)


Finaal zullen alle elementen met elkaar gecombineerd worden. Het vaccinpaspoort zal gekoppeld worden aan je ecologische voetafdruk en aan je voorraad credits. Wijk je af van het opgelegde narratief, dan word je elektronisch gestraft en beland je in de digitale goelag.


De Great Reset van voedsel


Er wordt ons ook angst aangepraat in verband met op til zijnde voedseltekorten en voedselrantsoenering. (175) Biden heeft de dreiging reëel genoemd en steekt natuurlijk de schuld op Poetin. Moldavië heeft op 1 maart 2022 de export van graan en suiker verboden, en heeft de prijsregulering voor bakkerijproducten uitgebreid naar basisgoederen zoals eieren en pasta.[42] Hongarije heeft de export van graan verboden.[43] (175-176) Overal wordt voedsel duurder, evenals het transport ervan wegens de stijgende benzineprijzen. (181-185) Jones somt een enorme reeks merkwaardige branden op die in de loop van 2022 uitgebroken zijn in tientallen voedselbedrijven in de Verenigde Staten en in Canada. De oorzaken zijn meestal onopgehelderde ontploffingen en zelfs een paar vliegtuigcrashes. (177-181) Wat de oorzaken ook mogen zijn, het gevolg is dat er aanzienlijke productietekorten ontstaan.


Volgens Jones maakt dat allemaal deel uit van het plan van de elite om de voedselketen wereldwijd te destabiliseren teneinde de bevolking ook op voedselvlak te controleren en de Great Reset te realiseren. (181) Bill Gates wil dat we in de toekomst alleen nog vlees eten dat gekweekt is in (zijn) laboratoria, en dat we onze eiwitten halen uit wormen en kevers. In februari 2021 heeft hij naar aanleiding van zijn boek How to Avoid a Climate Disaster in een interview verklaard: ‘Ik vind dat alle rijke landen moeten overstappen op 100% synthetisch rundvlees’.[44] (193-194) Het WEF pleit voor een ‘Planetary Health Diet’, wat inhoudt dat er geen rood vlees meer gegeten mag worden en dat iedereen overal ter wereld minder zal moeten eten. (189) Allemaal zogezegd om de planeet te redden. Men legt de landbouwers onmogelijke regels op waardoor veel boerderijen de deuren moeten sluiten, zoals in Nederland nu volop aan het gebeuren is. Daardoor zal de consument volledig afhankelijk worden van globalistische bedrijven. Het is dezelfde aanpak als die welke is toegepast tijdens de nutteloze lockdowns in 2020, toen talloze middenstanders failliet zijn gegaan, waardoor mondiale verkopers en vooral online bedrijven gouden zaken hebben gedaan. 75 procent van de wereldmarkt voor kunstmeststof wordt beheerst door slechts zes bedrijven: BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto en Syngenta. 75 procent van de wereldwijde graanproductie is in handen van slechts vier bedrijven: ADM, Bunge, Cargill en Dreyfuss. Bill Gates bezit 1 procent van alle Amerikaanse landbouwgrond. (191)


Conclusie


In het voorlaatste hoofdstuk van zijn boek gaat Jones in op het verhaal dat de globalisten verzonnen hebben en steeds weer opdreunen om hun gelijk te halen. Het is, zoals we intussen al weten, een verhaal vol geraffineerde leugens en gewiekste retorische technieken. De dikke vernislaag heeft het over bekommernis om het milieu, over de toekomst van de volgende generaties, over zorg voor de honger in de wereld, enzovoort, maar het onderliggende plan is simpelweg wereldwijde heerschappij. En de trucs werken. Zo heb ik onlangs enkele nochtans zeer wakkere, niet-geïnjecteerde lezers van mijn besprekingen horen verklaren dat ze Schwabs voorstel om alle betrokkenen medezeggenschap te verlenen in het bestuur van bedrijven zoals hij dat uiteenzet in Stakeholder Capitalism, uiterst waardevol en sociaal vonden. Dat is het ook. Alleen menen Schwab en zijn apostelen er niets van. De kracht van leugens en propaganda is van alle tijden.


Het boek wordt afgesloten met tien ‘Crazy Things’ die globalisten over zichzelf vertellen en, belangrijker, wat we ertegen kunnen doen (‘How to Fight Them’ (213)). Die ‘Crazy Things’ zijn helaas allemaal zaken en maatregelen die, hoe ‘crazy’ ze ook zijn, echt gebeurd zijn of nog zullen gebeuren. Het mag bijvoorbeeld ‘crazy’ klinken Schwab te horen beweren dat zijn WEF doorgedrongen is in alle wereldregeringen, het is niettemin volkomen waar. Het is ook waar dat men binnenkort het gedrag van mensen zal kunnen controleren met ‘sound waves’, dat er al pillen bestaan die microchips bevatten, dat de globalisten de vrijheid van meningsuiting aan het afschaffen zijn (dat noemen ze ‘recalibration of speech’), dat ze elke zogezegde ramp zullen aangrijpen om ons onze vrijheid te ontnemen met lockdowns, dat ze chips zullen inplanten in brillen en kleding, dat ze vanaf 2030 – dat is tenminste het plan – smartphones kunnen inplanten in onze body, dat we, ten slotte, niets meer zullen bezitten en toch gelukkig zullen zijn.


Het komt finaal neer op een terugkeer naar het Ancien Régime. Na de Franse Revolutie is de democratie drie keer afgeschaft. Dat zullen de machtigen der aarde steeds blijven proberen want hun begeerte naar macht, geld en Lebensraum is onverzadigbaar en zal dat altijd blijven. Democratie is nooit verworven, maar altijddurende strijd.


De allerlaatste anderhalve pagina begint met de regel ‘How do we fight back against this darkness?’ (‘Hoe vechten we terug tegen deze duisternis?’) (219) Helaas is deze anderhalve pagina een grote teleurstelling zoals alle verklaringen over wat we kunnen ondernemen in alle boeken die ik tot nu toe gelezen heb. Jones stelt voor dat we de verborgen plannen van de globalisten aan het licht brengen. Dat gebeurt nu al, maar diegenen die hun ogen zouden moeten openen, houden ze gesloten. Als christen vindt Jones inspiratie bij Johannes, die in het vijfde vers van het eerste hoofdstuk van zijn evangelie verzekert dat het licht de duisternis zal overwinnen. Jones is er ook zeker van dat we allemaal kinderen van God zijn en dat het Gods wil is dat de globalisten zullen falen. Dat is een magere troost, want mocht het al waar zijn, dan blijft de vraag hoeveel eeuwen het zal duren voor God zal ingrijpen en het licht weer over de wereld zal laten schijnen. Die wereld is sinds mensenheugnis een oord geweest van ellende en miserie waarin een kleine elite heerste over een massa slaven. Niet God, maar de Franse Revolutie heeft voor die massa heel even het licht laten schijnen en dan nog enkel in een deel van Europa. Als je ziet hoe makkelijk die massa zich laat ketenen en hoe bereidwillig hij zich onderwerpt aan schadelijke injecties en lockdowns, dan steekt het machteloze optimisme van Jones schril af tegen de macht van wie het in de wereld voor het zeggen heeft.


Jones’ boek leest, zoals ik aan het begin heb gezegd, makkelijk. De tekst is leerrijk door de vele citaten en bronnen. De interessantste hoofdstukken zijn de hoofdstukken 3 tot en met 6. In die over de energie en het voedsel heb ik een stevige rode draad wat gemist. Het zijn opeenstapelingen van feiten zonder dat klaar en duidelijk gezegd wordt wat het verband is met de Great Reset. Dat wordt veeleer gesuggereerd dan ‘bewezen’.


De auteur wordt op Wikipedia en in de vigerende media vanzelfsprekend weggezet als een complotdenker, maar dat overkomt iedereen die niet meestapt in het grote leugennarratief. Ik heb alle citaten gecontroleerd en slechts enkele fouten gevonden,[45] al zijn er soms bronnen die het tegenovergestelde beweren of het beweerde in twijfel trekken. Slechts één keer heb ik een citaat aangetroffen dat vals is. Op bladzijde 185 haalt Jones de volgende woorden aan van Henry Kissinger: ‘Wie de voedselvoorziening beheerst, beheerst de mensen; wie de energie beheerst, kan hele continenten beheersen; wie het geld beheerst, kan de wereld beheersen’. Als bron geeft hij een citaten-site, boordevol niet-gecontroleerde uitspraken van allerlei beroemde mensen. Wat Jones aanhaalt, heeft Kissinger nooit gezegd of geschreven. Het is spijtig dat hij dat niet gecontroleerd heeft. Maar het doet niets af aan de fundamentele teneur van zijn boek, dat ons, zoals de titel zegt, waarschuwt voor de wereldoorlog die nu al volop woedt en waarvoor ik mijn eerste interview met Steven Arrazola de Oñate al in het voorjaar van 2020 heb gewaarschuwd.


Em. dr. Prof. Philip Vermoortel[1] ‘This book will detail all parts of Schwab’s strategy to use the Great Reset to achieve an unprecedented amount of control over your daily life. This genuinely is a “war for the world”. It is a war to control the future of human development and capture control of the human species.’ (11) ‘One must be wary of how Schwab and his Davos group use language.’ (26) [2] ‘[…] while Big Government may hold the club [= de golfstok, de hockeystick], the real power lies with the financial strength of Big Business.’ (40) [3] ‘What happened in the years before 1973 was largely unsuccessful.’ (38) [4] ‘They were relatively secretive [= terughoudend, zwijgzaam] about their plans and operations. Even David Rockefeller, in his memoirs, admitted that they were very secretive about their meetings and plans.’ (47) [5] In maart 2014 waren zeven Nederlanders en vier Belgen lid van de Trilaterale Commissie. In alfabetische volgorde waren dat: Dick Benschop, Jean-Pierre Berghmans, Luc Coene, Wiebe Draijer, Louise Fresco, David Janssen, Klaas Knot, Eli Leenaars, Thomas Leysen, Joris Voorhoeve en Hans Wijers. https://nl.wikipedia.org/wiki/Trilaterale_Commissie#Nederlandse_en_Belgische_leden [6] General Assembly (mei 1974), ‘3201 (S-Vi). Declaration on the Establishment of a New International Economic Order’. Resolutions adopted on the Report of the Ad Hoc Committee of the Sixth Special Session. https://digitallibrary.un.org/record/218450 [7] ‘The Technocrats finally reached the center of American power in the 1970s, after more than forty years of effort, and could begin putting their plans into action, starting with a test case for their ambitions. […] the Technocrats chose China […].’ (41) [8] ‘If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.’ Rockefeller David (2002), Memoirs. New York, Random House, p. 405. [9] ‘China is the poster child for Technocracy. They have perfected surveillance, artificial intelligence, the use of social credit scores to keep their citizen in line, and strong-arming the population, forcing them to do whatever they want. If they don’t comply willingly, they just start shooting them. That is basically the story of China and how it came to be where it is today.’ (41) ‘As others have already said, the globalists love China. It has enabled them to put their ideas into practice on a massive scale without regard to human rights.’ (82) [10] Weihua Chen, ‘Brzezinski and his insightful wisdom will be missed’. China Daily. 3 juni 2017. http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2017-06/03/content_29601876.htm. Zie ook Weihua Chen, ‘Brzezinski: friend of China with great understanding of world’. China Daily. 29 mei 2017. https://usa.chinadaily.com.cn/opinion/2017-05/29/content_29543897.htm. [11] ‘There’s a level of admiration I actually have for China. Their basic dictatorship is actually allowing them to turn their economy around on a dime […].’ Goldstein Lorrie, ‘Trudeau said he admired China’s dictatorship -- believe him!’ Toronto Sun, 17 februari 2021. https://torontosun.com/opinion/columnists/goldstein-trudeau-said-he-admired-chinas-dictatorship-believe-him. [12] ‘I thank President Xi for what he has done to end China’s international financing of coal and I hope China will now go further and phase out the domestic use of coal as well, because the experience of the UK shows it can be done.’ Gov. UK, PM speech at the UN General Assembly: 22 September 2021. Prime Minister Boris Johnson's speech at the 76th Session of the UN General Assembly. https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-at-the-un-general-assembly-22-september-2021#:~:text=My%20friends%20the%20adolescence%20of,upon%20our%20planet%20but%20ourselves [13] US-China Institute, Zbigniew Brzezinski Meeting with Deng Xiaoping. May 21, 1978. U.S. National Security Advisor Zbignew [sic] Brzezinski visited Beijing in May 1978. This is a transcript of his meeting with Deng Xiaoping (Teng Hsiao-p'ing). This transcript was top secret until declassified. 21 mei 1978. https://china.usc.edu/zbigniew-brzezinski-meeting-deng-xiaoping-may-21-1978 [14] Office of the Historian, ‘Memorandum of Conversation. Beijing, May 21, 1978, 4:05–6:30 p.m.’ Historical Documents. Foreign Relations of the United States, 1977–1980, Volume XIII, China. Document 110. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v13/d110 [15] In 1974 formuleerde Richard Gardner, een van de stichters van de Trilaterale Commissie, de methode als volgt: ‘It will look like a great “booming, buzzing confusion,” to use William James’ famous description of reality, but an end run around national sovereignty, eroding it piece per piece, will accomplish much more than the old-fashioned frontal assault.’ Gardner Richard N., ‘The Hard Road to World Order’. Foreign Affairs, 1 april 1974, (52)3, p. 558. https://www.foreignaffairs.com/world/hard-road-world-order [16] ‘By comparison, the World Economic Forum is made up of the same type of people as the Trilateral Commission, but it has a much broader membership. You have the media, have lawyers, politicians, and the CEOs of giant companies. […] However, the World Economic Forum is completely open about their plans. They have an extensive website with tons and tons of articles that you could get lost in. In the articles they declare exactly what their plans are. It’s also important to note that the World Economic Forum is so tightly wedded to the United Nations that it can be hard to see where the two groups differ at all.’ (47-48) [17] ‘The Johns Hopkins Center for Health Security in partnership with the World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation hosted Event 201, a high-level pandemic exercise on October 18, 2019, in New York, NY. The exercise illustrated areas where public/private partnerships will be necessary during the response to a severe pandemic in order to diminish large-scale economic and societal consequences.’ John Hopkins Center for Health Security, Event 201. www.centerforhealthsecurity.org/event201 [18] Butler Declan, ‘Engineered bat virus stirs debate over risky research. Lab-made coronavirus related to SARS can infect human cells’. Nature, 12 november 2015. https://www.nature.com/articles/nature.2015.18787 [19] ‘But that’s not because of COVID-19. Those are man-made problems, brought about by bad decisions at the top level of our government […].’ (77-78) [20] ‘Nothing will ever return to the ‘broken’ sense of normalcy that prevailed prior to the crisis.’ (78) Het citaat komt uit The Great Reset, p. 7. [21] Het citaat komt uit The Great Reset, p. 41. [22] Thiel Thomas, ‘Der Hausprophet des Silicon Valley‘. Frankfurter Allgemeine, 12 november 2022. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/die-gefaehrlichen-irrtuemer-des-bestellerautors-yuval-noah-harari-18462651.html [23] Harari Yuval Noah (2014), Sapiens. A Brief History of Humankind. London, Vintage (Penguin Random House), p. 448. [24] Ibid., p. 231-323. [25] Ibid., p. 448. [26] Ibid., p. 447. [27] Ibid., p. 453. [28] Ibid., p. 436. Harari vermeldt niet dat soma bij Huxley schade veroorzaakt aan de luchtwegen en op termijn leidt tot de dood. [29] Harari Yuval Noah (2017), Homo Deus. A Brief History of Tomorrow. London, Vintage (Penguin Random House), p. 329. [30] Ibid., p. 356. [31] Ibid., p. 403. [32] In zijn derde boek, 21 Lessons fort he 21st Century, neemt Harari gas terug. In interviews waarschuwt hij nu zelfs voor het gevaar van artificiële intelligentie en werelddictatuur. [33] Harari Yuval Noah (2014), Sapiens. A Brief History of Humankind. London, Vintage (Penguin Random House), p. 422. [34] ‘What will be done to those who object? Schwab is curiously silent on such subjects.’ (25) [35] ‘We can certainly see the anecdotal evidence for that with all the people who’ve been canceled, kicked out, thrown out, shamed […]. The pattern has been very clear. Anybody who does not agree with their [= WEF en VN] narrative is in jeopardy of being removed from the scene. It’s kind of what China does. In China, they call it “disappearing” people. […]. For example, the Great Barrington Declaration had a couple hundred thousand signatures, with about three thousand being top scientists and medical professionals. Every one of these people was canceled by the censorship culture. And that wasn’t by mistake. It was an intentional campaign to crush anybody who had an alternative narrative to COVID-19.’ (50-51) [36] ‘Also known as the e-CNY [= Chinese yuan renminbi], it’s designed to replace the cash and coins already in circulation. It is not a cryptocurrency like bitcoin, in part because it’s controlled and issued by the central bank. Bitcoin is a decentralized digital currency that isn’t backed by any central banks of a single administrator.’ Kharpal Arjun, ‘China is pushing for broader use of Its digital currency’. CNBC, 10 januari 2022. https://www.cnbc.com/2022/01/11/china-digital-yuan-pboc-to-expand-e-cny-use-but-challenges-remain.html?&qsearchterm=kharpal%20arjun%20china%20is%20pushing%20for%20broader%20use%20of%20its%20digital%20currency [37] ‘China is arguably leading the world in developing a national digital currency, a project it has been working on since 2014.’ Kharpal Arjun, ‘China Has Given Away Millions In Its Digital Yuan Trials. This Is How It Works’. CNBC, 4 maart 2021. https://www.abokifx.com/news/china-has-given-away-millions-in-its-digital-yuan-trials-this-is-how-it-works-cnbc?type=crypto [38] ‘This is not fantasy. This is not unrealistic conspiracy theory. The technology is already there, and this is the stated goal by global governments and the World Economic Forum.’ (136) [39] ‘The COVID 19 pandemic has led to a heightened focus on the power of medical data, specifically so-called vaccine passports. These passports by nature serve as a form of digital identity.’ World Economic Forum, ‘Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries’. Februari 2022, p. 24. https://www.weforum.org/reports/advancing-digital-agency-the-power-of-data-intermediaries/ [40] ‘This is what the Great Reset is all about. If you want a global corporate government that rules over humanity, you have to destroy everything first.’ (159) [41] ‘And we are starting to see the exact same thing happening in the rest of the world. Now, if you haven’t seen the headlines of energy outages [= stroomonderbreking] from Asia to South America to all across Europe, then I don’t know what you’ve been paying attention to. This mad rush […] is a cancer infecting the rest of the world.’ (155) [42] ‘Moldovan government moves to prevent food shortages and price hikes’. BNE Intellinews, 1 maart 2022. https://www.intellinews.com/moldovan-government-moves-to-prevent-food-shortages-and-price-hikes-236379/ [43] ‘Hungary to ban all grain exports effective immediately - agriculture minister’. Reuters, 4 maart 2022. https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-hungary-grains-idAFL5N2V75IT [44] ‘I think all the rich countries should move to 100% synthetic beef.’ Temple James, ‘Bill Gates: Rich nations should shift entirely to synthetic beef’. MIT Technology Review, 14 februari 2021. https://www.technologyreview.com/2021/02/14/1018296/bill-gates-climate-change-beef-trees-microsoft/ [45] Twee citaten uit Sapiens – pagina’s 109 en 117 bij Jones – heb ik niet teruggevonden, maar dat kan eraan liggen dit ik de editie van 2014 heb, terwijl Jones die van 2011 gebruikt. Een paar keer schrijft Jones een ander woord dan in de oorspronkelijke tekst. Bijvoorbeeld op pagina 103, waar hij een citaat uit Harari laat beginnen met ‘Similarly’, terwijl bij Harari ‘Equally’ staat. Op 108 laat hij het woord ‘neatly’ uit Harari weg.

688 weergaven5 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

5 commentaires


Pah Cartwright
Pah Cartwright
12 sept. 2023

Met alle Chinezen… Waar het echt om gaat Het trieste aan al dat leugenachtig gedoe van de pers is dat het ons afhoudt van wat er echt toe doet. Deze oorlog gaat zomin om Oekraïne als om Rusland of China maar wel om de VS! Of bij uitbreiding het Westen in het algemeen. Wie is hier in de eerste plaats aan zet? Niet Biden, noch Poetin, noch Xi! Wel de deepstate. Dezelfde deepstate die ooit door de wereldoorlogen het Britse imperium inruilde voor het Atlantische, als ik het zo mag noemen. De toenmalige Nieuwe Wereld in plaats van het avondland. De toenmalige evonomische machtsbasis. Let wel, nog steeds beheerst vanuit het oude centrum, of, tenminste toch, één ervan, de 'city' in Londen. Nu is het…

J'aime

In aanvulling op de allusie in de tekst over het virus. Het virus werd wel degelijk gecreëerd en (onbedoeld?) gelekt uit het lab in Wuhan.


In onderstaand artikel analyseert Robert W. Malone MD, MS de documenten die Project Veritas een jaar geleden op hun website publiceerden over de oorsprong, de verspreiding en de verantwoordelijken hiervoor, van SARS-CoV-2.

Documenten die nauwelijks de mainstream media haalden.


Uit de militaire documenten blijkt dat SARS-CoV-2 met het GoF-onderzoek gecreëerd werd en onbedoeld lekte tijdens het onderzoek.

Dit onderzoek startte in 2018

Het doel van het Ecohealth-programma, in het voorstel 'DEFUSE' genoemd, was om vleermuizen te inoculeren in de grotten van Yunnan in China, waar zoals bevestigd het SARS-CoV werd gevonden. Ogenschijnlijk om een SARS-CoV-pandemie te…


J'aime

W
W
09 sept. 2023

Harari is atheist en heel sterk geinspireerd door Ahriman .

Nu hij de vier peilers ttz. Schoonheid ,

Waarheid , Liefde en Vrijheid waarop een betere wereld dient gebouwd te worden aan banden heeft gelegd , is hij zelf bang van de gevolgen ( AI ) van deze duivelse praktijken .

J'aime

Vergeet ook niet hoe de Belgische overheid en politie een europees truckersprotest (eindbestemming: Brussel) op schandalige, laffe wijze onmogelijk heeft gemaakt.

J'aime
W
W
09 sept. 2023
En réponse à

De Croo en Jambon zijn puppets van het WEF .

J'aime

Met uw kleine steun blijft deze website online zonder reclame

Doneer een bedrag naar keuze. Met €1 euro zijn wij al enorm tevreden.

Dankjewel voor uw steun!

bottom of page