top of page

Boekbespreking: Covid-19: The Great Reset

Bijgewerkt op: 25 jul. 2023Alles vergeht, Wahrheit besteht

Klaus Schwab, de oprichter en leider van het World Economic Forum (WEF), heeft vijf boeken gepubliceerd waarvan het eerste niets te maken heeft met The Great Reset of met corona. In volgorde van publicatie zijn de overige vier:


Schwab, Klaus (2016), The Fourth Industrial Revolution. Cologny/Geneva, World Economic Forum. 172 blz. https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf

Schwab, Klaus & Nicholas Davis (2018), Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution. A Guide to Building a Better World. UK, USA, Canada, Penguin Portfolio. XII + 273 blz.

Schwab, Klaus & Thierry Malleret (2020), Covid-19: The Great Reset. S.l., Forum Publishing. 107 blz. http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf

Schwab, Klaus & Peter Vanham (2021), Stakeholder Capitalism. A Global Economy that Works for Progress, People and Planet. New Jersey, Wiley. XVII + 285 blz.


Het derde boek, Covid-19: The Great Reset, is het belangrijkste. Ik zal dan ook met dat boek beginnen.


Eerst wil ik echter wijzen op twee verbanden met de Duitse jaren dertig. In 1925 heeft Hitler Mein Kampf gepubliceerd. Wie dat boek las, lachte ermee. Wie er niet mee lachte, werd uitgelachen en beschouwd als wat men nu een ‘complotdenker’ zou noemen. Het is niet te verwonderen dat die zogenaamde complotdenkers achteraf gezien groot gelijk bleken te hebben; zij hadden immers informatie uit de eerste hand, namelijk van Hitler zélf. Men had dus beter naar ze geluisterd in plaats van ze belachelijk te maken.

Hetzelfde geldt voor mijn lectuur van de boeken van Schwab. Ik fantaseer niets en ik geloof niet in onbewezen fantasieën. Ik lees in de boeken van Schwab wat hij zélf schrijft over wat hij van plan is en dat vertel ik na. Objectiever kan het niet. Het is me bijgevolg een volkomen raadsel waarom veel geïnjecteerden mij dan toch ‘complotdenker’ durven noemen.

Ten tweede. Wat Schwab en zijn machtige volgelingen met ons van plan zijn, is zo afgrijselijk dat het ons voorstellings- en bevattingsvermogen te boven gaat. Wat Hitler van plan was met joden en asocialen was eveneens zo onvoorstelbaar dat velen, zelfs wanneer ze op transport werden gezet in beestenwagons, nog steeds niet kónden geloven dat ze een wisse dood tegemoet reden. Net zo zijn er veel geïnjecteerden die niet kunnen en willen geloven dat Schwab op een dag zal realiseren wat hij in zijn boeken voorspelt. Ze willen zelfs niet zien dat die realisatie al volop aan de gang is onder het motto ‘You’ll own nothing and you’ll be happy’. Dat kan ik met tal van voorbeelden bewijzen. Voor alle duidelijkheid: ik maak geen vergelijking tussen het vreselijke leed van de slachtoffers van het naziregime en wat ons te wachten staat want dat zou respectloos zijn. Ik vergelijk alleen het niet willen (of kunnen) zien.


Laten we nu terugkeren naar het centrale boek van Schwab, Covid-19: The Great Reset, gepubliceerd in juli 2020. Ik verwijs in wat volgt naar de paginering in de pdf-versie omdat iedereen die gratis kan downloaden via http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf. De gedrukte uitgave heeft een andere paginering.


Covid-19: The Great Reset

De titel alleen al bewijst het nauwe verband tussen Covid-19 en The Great Reset (De Grote Herstart): de zogenaamde pandemie is gecreëerd teneinde The Great Reset te kunnen realiseren. Dat zegt Schwab zelf, al stelt hij het voor alsof de uitbraak van de zogenaamde pandemie ‘toevallig’ die mogelijkheid heeft gecreëerd: ‘we should take advantage of this unprecedented [= nooit eerder voorgekomen] opportunity to reimagine our world’ (9) en ’The pandemic gives us this chance: it “represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine and reset our world” [165]’ (95).

Dat ‘toeval’ is gelogen want zoals u intussen weet uit mijn leesverslag van het boek van Kennedy over Fauci, was de corona-aanpak ruim vooraf bij herhaling gerepeteerd en ingeoefend, met als meest in het oog springende simulaties SPARS 2017 en EVENT 201, A Global Pandemic Exercise (oktober 2019); generale repetities die in 2020 tot in de details uitgevoerd zijn.


Wat moeten we onder ‘The Great Reset’ verstaan? Schwab schrijft dat ‘many things will change forever’ (7) en dat het ‘new normal’ radicaal zal verschillen van wat we achter ons laten (7). Die ‘many things’ worden behandeld in drie delen. Het eerste is gewijd aan de ‘macro reset’. Daarin komen de economische, sociale, geopolitieke, milieu- en technologische veranderingen aan bod. Het tweede deel behandelt de ‘micro reset’: de gevolgen voor bedrijven en industrie op microniveau. Het derde deel is gewijd aan de ‘individual reset’ of de gevolgen voor het individu, die zo ingrijpend zullen zijn dat ze zullen leiden tot ‘redefining our humanness’. (83) Het gaat hierbij telkens om gevolgen van de maatregelen die genomen zijn tegen de zogenaamde pandemie, met als meest nefaste maatregel de compleet nutteloze en uitermate schadelijke lockdowns. Jobverlies, werkloosheid, bankroet, ineenstorting van de economie, devaluatie, introductie van elektronisch (en dus controleerbaar) geld en meer belastingen, om nog maar te zwijgen van de enorme psychische en medische schade die is aangericht, worden door Schwab voorgesteld als gevolgen van de pandemie (22, 23, 25 en passim), wat gelogen is, want het gaat niet om gevolgen van corona, maar om gevolgen van de absurde maatregelen die genomen zijn om de pandemie zogezegd onder controle te krijgen. Zelfs de gedwongen lockdowns worden voorgesteld als een gevolg van het virus en niet van de maatregelen: ‘To date [= tot op heden], COVID-19 has forced a majority of people the world over to self-isolate from families and friends.’ Alsof die ‘majority’ daarvoor gekozen zou hebben.

Het boek staat overigens vol valse beweringen en halve waarheden. Op bladzijde 16 schrijft Schwab dat het fout is om de seizoensgriep te vergelijken met COVID-19, terwijl in tal van wetenschappelijke bijdragen aangetoond is dat die vergelijking juist wel helemaal opgaat. Op bladzijde 53 schrijft hij: ‘In the case of the pandemic, the causation link between the virus and the disease is obvious: SARS-CoV-2 causes COVID-19. Apart from a handful of conspiracy theorists, nobody will dispute that.’ Dat die link zo ‘obvious’ zou zijn, klopt niet want in tal van publicaties is al overtuigend aangetoond dat het veronderstelde verband niet bewezen kan worden en dus wetenschappelijk gezien niet bestaat. De bewering van Schwab heeft geen ander doel dan al wie ook maar enige twijfel oppert, in diskrediet te brengen.


We treffen in dit boek ook al de trucs aan die Fauci en Gates toegepast hebben om hun vaccins te promoten, zoals angst zaaien (8) en totaal uit de lucht gegrepen vergelijkingen maken met de Zwarte Dood (7, 9,33, 96) en met de Spaanse Griep (20, 96). Ook de belachelijke bewering dat we niet konden terugkeren naar het ‘normaal’ van voor covid-19 tot er een vaccin beschikbaar zou zijn (23, 25, 61), zit op één lijn met wat Fauci en Gates de mensheid wijsgemaakt hebben. Schwab beschouwt het als een te nemen hindernis om wereldwijd, in weerwil van ‘the rise of anti-vaxxers’ voldoende mensen te injecteren die ‘a high enough compliance’ vertonen [= een voldoende hoge mate van onderworpenheid] (23). Dat zegt alles over de manier waarop hij op de mensheid neerkijkt als op een kudde makke schapen met hier en daar een zwart schaap dat tot zijn ergernis de kudde niet wil volgen.


Net als veel van zijn bevriende miljardairs, maakt Schwab zich grote zorgen over de ‘social unrest’, die in zijn ogen wereldwijd enorm is toegenomen en die uiteraard een bedreiging vormt voor de klasse van steenrijke heersers, want als het volk in opstand komt, zijn zij de eerste slachtoffers (33-34). Een oplossing formuleert hij niet. Hij komt niet verder dan suggereren dat regeringen de kans op opstand en revolutie kunnen matigen (‘mitigate’, 35) door repressief op te treden. Vandaar dat ‘all countries will have to adapt to greater government intervention’ (37). Met andere woorden: meer controle en overheidsbemoeienis, zogezegd om de wereld te redden, maar in feite om de bevolking, waarvan voorzien wordt dat ze de repressie op een bepaald moment niet meer zal accepteren, onder de knoet te houden. Samengevat noemt hij dat ‘global governance’ (44-46). Er zal een nieuw ‘social contract’ (37-40) afgesloten moeten worden tussen regeringen en bevolkingen, wat erop neer zal komen dat die bevolkingen, zogezegd om milieu en maatschappij te redden, zullen moeten gehoorzamen aan dictatoriale bevelen. Getuige de huidige machinaties van de World Health Organization (WHO) om in alle aangesloten landen de exclusieve bevoegdheid te krijgen om maatregelen op te leggen bij de volgende (reeds voor eind 2024 geplande) zogezegde pandemie.


Wel beschouwd is het niet omwille van covid dat Schwab wereldwijd een compleet nieuwe start (The Great Reset) noodzakelijk acht, maar als gevolg van de Vierde Industriële Revolutie, waarop ik terugkom bij de bespreking van de volgende boeken. De Vierde Industriële Revolutie zal, zoals we in de volgende besprekingen zullen zien, zulke ingrijpende gevolgen hebben voor industrie, natuur en mens dat de wereld niet meer te besturen zal vallen met de huidige bestuursvormen. Er moet niet hier en daar iets aangepast worden, alles moet vanaf nul geheel opnieuw gedacht en georganiseerd worden. Tabula rasa.


Schwab wijst ook op de gevaren van de onstuitbare technische vooruitgang waarvan wij getuige zijn, alsook op de ethische vragen die bepaalde verwezenlijkingen, zoals genetische manipulatie, oproepen, maar de grondtoon van zijn verhaal is toch gejubel over de vele zegeningen die gekende en nog ongekende technische ontwikkelingen voor de mensheid kunnen en na The Great Reset ook zullen betekenen. Hij lijkt daarbij oprecht bekommerd te zijn over de armoede en de ongelijkheid in de wereld, over de verloedering van de natuur en de opwarming van de aarde, over de bestrijding van dodelijke ziektes en meer van dat. Wie echter scherp toeziet en kritisch leest, komt er gauw achter dat het hier geraffineerde komedie en bestudeerde propaganda betreft. Want hoe zou iemand met een jaarwedde van een miljoen Zwitserse franken, met een organisatie die over miljarden beschikt en die geen belastingen betaalt of hoeft te betalen, en die enkel investeert in ‘high-level meetings, research, initiatives and digital networks’, maar geen centiem in armoedebestrijding, bekommerd kunnen zijn om de armoede in de wereld?[1] Hoe zou de enorme groep volgelingen die naar Davos vliegen in privéjets, die weigeren om in een elektrische auto te stappen, en bereid zijn om $ 19,000 per persoon neer te tellen (= € 17060,76) om deel te nemen aan de jaarlijkse bijeenkomst in Davos, werkelijk bekommerd kunnen zijn om het milieu en de toekomst van de aarde?[2]


De bron van Schwabs inspiratie is het Chinese model, waaraan hij de bladzijden 46 tot 49 wijdt. De houding van het Westen tegenover China is dubbelzinnig. Aan de ene kant wordt met afschuw gekeken naar het repressieve, door de staat gecontroleerde systeem van onvrijheid – alsof het hier met de niet-verkozen dictator Ursula von der Leyen beter is –, aan de andere kant wordt met bewondering opgekeken naar de manier waarop China zich in sneltreinvaart heeft opgewerkt tot economische wereldmacht en dan vooral naar het systeem dat die opmars mogelijk heeft gemaakt. Dat systeem willen Schwab en zijn kompanen ook in Europa invoeren en bij uitbreiding in de hele wereld, uiteraard met volle instemming van de Verenigde Staten, wier status als enige wereldmacht steeds meer bedreigd is.


Covid-19: The Great Reset is, kortom, een boek dat iedereen zou moeten lezen. En wie het niet gelezen heeft, doet er goed aan te luisteren naar wie dat wel heeft gedaan. Net zoals Duitsland beter had geluisterd naar wie Mein Kampf ernstig nam, in plaats van de lezers ervan uit te maken voor complotdenkers.

Voor wie vreest moeite te zullen hebben met het niet altijd makkelijke, zeer Amerikaanse Engels of voor wie de moed niet heeft om een dik en allesbehalve (ont)spannend boek te lezen, heb ik goed nieuws. In juni 2021 heeft Harrie Salman De Grote Reset. Het plan voor de wereld na Corona gepubliceerd. Het is een boekje van 107 kleine bladzijden waarin Salman in zeven hoofdstukken deskundig én bondig de plannen en ideeën van Schwab samenvat en voorziet van kritische commentaar. Ik bespreek het volgende keer uitvoeriger. Het is een absolute aanrader, zelfs voor wie het boek van Schwab toch zou lezen, en je hebt het op minder dan een dag uit.


Em. dr. Prof. Philip Vermoortel11.761 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


W
W
Aug 04, 2023

Hetzelfde gedachtegoed herhaalt zich hier steeds , zo las ik ergens


Zodra de kudde verplicht opgelegde vaccinaties accepteert , is het Game Over !

Men zal dan alles accepteren - verplichte bloed- of orgaandonatie - voor “ het grotere goed “ .We kunnen kinderen genetisch modificeren en hen steriliseren - voor het “grotere goed “.Beheers de gedachten van schapen en je beheerst hun kudde . Vaccins gaan ons miljarden opleveren . Het is een win-win situatie : wij dunnen de kudde uit en de kudde betaalt ons om de uitroeiing mogelijk te maken . Zo … zullen we aan tafel gaan ?

Henry Kissinger

Like

Met uw kleine steun blijft deze website online zonder reclame

Doneer een bedrag naar keuze. Met €1 euro zijn wij al enorm tevreden.

Dankjewel voor uw steun!

bottom of page